top of page

Ochrana osobných údajov

Spoločnosti Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o. spracúvajú osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ako aj zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ohľadom informácií súvisiacich s ochranou osobných údajov pre všetky spoločnosti, Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o. kontaktujte zodpovednú osobu:

emailová adresa: gdpr@workcontrol.sk

Vymedzenie pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia a to automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré slúži na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a sú prijaté primerané technické a organizačné opatrenia na ich zabezpečenie.

Prevádzkovateľ pre účely tohto dokumentu sú spoločnosti Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejne moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosťami Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o.

Spoločnosti Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o. spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom.

Tieto sú získavané výhradne na legitímne účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov.

 

Spoločnosti Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o. majú určené technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, najmä ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, ochrany pred poškodením či stratou.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov spoločnosťami Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o.

Spoločnosti Workcontrol s.r.o. a WorkcontrolEU s.r.o. spracúvajú osobné údaje najmä na účel uzavretia pracovných a mimopracovných pomerov, účel dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi a spracovania miezd:

 1. Právnym základom sú osobitné zákony v pracovnoprávnej legislatíve a mzdovej oblasti a to najmä zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom fonde, zákon o nelegálnej práci, zákon o cestovných náhradách, zákon o minimálnej mzde, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o náhrade príjmu, exekučný poriadok, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon o BOZP a ďalšie, t. z., spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

 2. Ďalším právnym základom je zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou, najmä v súvislosti s uzavretím pracovného vzťahu.

V prípade získavania súhlasu dotknutej osoby, je rozsah a účel spracovania osobných údajov vymedzený v samotnom súhlase dotknutej osoby.

Získané osobné údaje sú spracúvané zásadne na účel, na ktorý boli získané.

 

Súhlas dotknutej osoby

V prípade získavania a spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, je zamestnanec pred ich poskytnutím informovaný o účele, rozsahu a dobe platnosti súhlasu.

Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomnou formou a doručený na adresu zamestnávateľa, ktorému bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

 1. Orgány štátnej a verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa, inšpektoráty práce, exekútori, ÚPSVAR,…)

 2. Súdy a orgány činné v trestnom konaní

 3. Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 4. Komerčné poisťovne

 5. Spoločnosti zabezpečujúce informačné a technické prostredie spoločností

 6. Stravovacie spoločnosti

 7. Spoločnosti zabezpečujúce BOZP

 8. Užívateľskí zamestnávatelia

 9. Skartovacie spoločnosti

 

Doba uchovávania osobných údajov

Po skončení účelu sa osobné údaje spracúvajú a uchovávajú len v nevyhnutnom rozsahu a to na účely archivácie, štatistiky a v zmysle platnej legislatívy.

V prípade získania osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby, je doba platnosti vymedzená v konkrétnom súhlase.

 

 

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich opravu, vymazanie, obmedzenie. Tieto údaje sa poskytujú vo forme v akej si ich dotknutá osoba vyžiada.

 2. požadovať od prevádzkovateľa informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov dotknutých osobných údajov, dobu uchovania dotknutých osobných údajov

 3. požadovať uvedenie zdroja, ak osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby

 4. požadovať informáciu o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny

 5. na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov

 6. na vymazanie osobných údajov a to v prípade, ak spracovanie nie je naďalej potrebné, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, ak namieta spracúvanie osobných údajov, ak sú údaje spracúvané nezákonne, ak osobné údaje musia byť vymazané, aby bola splnená povinnosť podľa osobitného zákona, ak údaje boli získané v súvislosti s ponukovou službou

 7. na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania

 8. namietať spracúvanie osobných údajov

 9. na presnosť osobných údajov

 10. svoj súhlas kedykoľvek odvolať

 11. podať návrh na začatie konania voči prevádzkovateľovi v prípade, ak je dotknutá na svojich právach

 12. byť informovaná, či spracovanie jej osobných údajov je zákonná alebo zmluvná požiadavka alebo požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je povinná poskytnúť tieto údaje príp. o následkoch ich neposkytnutia

 13. byť informovaná o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a o predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania

 14. byť informovaná o porušení ochrany osobných údajov a to bez zbytočného odkladu, ak to môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby

 15. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť odpovede dotknutej osobe na základe bodov vyššie bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V prípade potreby je možné lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. Prevádzkovateľ je povinný o takomto predĺžení dotknutú osobu informovať.

bottom of page